Πολιτική Απορρήτου

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας www.yellowday.gr («η ιστοσελίδα») ή/και της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) yellowday («η εφαρμογή») («η Πολιτική Απορρήτου»). H χρήση της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής.

1.    Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ως ισχύει, και ν. 3471/2006), τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών-Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου», (εταιρία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς), (εφεξής «η PDS») συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής, και ιδίως για σκοπούς εγγραφής στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή, δημιουργίας Προσωπικού Λογαριασμού, αγοράς Εκπτωτικού Κουπονιού, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με λοιπούς χρήστες της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής,  σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσης προσωπικού υλικού μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού κλπ .

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα απαιτούμενα για την εκάστοτε αιτούμενη από τον χρήστη υπηρεσία καθώς και όσα συμπεριλαμβάνονται σε υλικό του χρήστη το οποίο ο ίδιος εκουσίως, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σύμφωνα με νόμιμο δικαίωμα του παρέχει και δημοσιεύει στον Προσωπικό του Λογαριασμό και μπορεί να είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

  • Αναγνωριστικό όνομα χρήστη/nickname
  • Ονοματεπώνυμο χρήστη
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση χρήστη
  • Στοιχεία μέσου πληρωμών
  • Φωτογραφίες, video χρήστη

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η PDS ενημερώνει τους χρήστες ότι φωτογραφίες, video, πληροφορίες κλπ. που αφορούν σε άλλα άτομα δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στο υλικό που αυτοί δημοσιεύουν εκουσίως στον Προσωπικό Λογαριασμό τους, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εν λόγω ατόμων.

Επιπλέον, η PDS δηλώνει ρητά ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. β’ του ν. 2472/1997.

Η PDS θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής που θα έρθουν σε γνώση της, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, υπό την επιφύλαξη και των κατωτέρω ειδικότερα αναφερομένων, εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Ειδικώς προβλέπεται ότι η PDS, για λόγους παροχής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής και στο πλαίσιο αυτής θα κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα χρήστη της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής που έχουν έρθει σε γνώση της κατά τα ανωτέρω σε τρίτους χρήστες της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής ή/και σε τρίτους χρήστες λοιπών δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Προσωπικό Λογαριασμό του χρηστή, μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος σύνδεσης του  χρήστη και παροχής εκ μέρους του ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης και για σκοπούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών στο πλαίσιο της υπηρεσίας yellowday.

Επιπλέον, η PDS διατηρεί το δικαίωμα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής κατά τα αναφερόμενα στους Όρους Χρήσης και στο πλαίσιο αυτής, να κοινοποιεί/ανακοινώνει τα αναγνωριστικά ονόματα/nicknames των χρηστών στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή, να εμφανίζει αυτά σε πίνακες κατάταξης (leaderboards), να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή τα αναγνωριστικά ονόματα/ nicknames των χρηστών στο πλαίσιο υλοποίησης προωθητικών ενεργειών (πχ. κληρώσεις, διαγωνισμούς κλπ.) κατά τα αναφερόμενα στους Όρους Χρήσης και γενικότερα προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος και ο χρήστης δηλώνει ότι συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο παροχής της προαναφερθείσας συγκατάθεσης από το χρήστη.

Η συλλογή, διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της PDS, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, ως ισχύει, για λόγους παροχής των υπηρεσιών της, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες με την PDS επιχειρήσεις, οι οποίες και μπορεί να είναι αποδέκτες των δεδομένων.   

Εφόσον δε ληφθεί αντίθετη εντολή, η PDS δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, μέσω της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων με κάθε τρόπο και μορφή (ιδίως, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα, ανακοινώσεις και ενημερώσεις μέσω της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής ), και ο χρήστης δηλώνει ότι παρέχει ρητά τη συγκατάθεσή του προς τούτο, με πλήρη επίγνωση των συνεπειών της δήλωσης αυτής. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο παροχής της προαναφερθείσας συγκατάθεσης από το χρήστη.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό σε αυτούς και των δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως facebook, twitter κλπ) μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ.) η PDS δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.

Για την ενδεχόμενη άσκηση των δικαιωμάτων του αυτών (πρόσβασης/αντίρρησης, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης και διαγραφής), μπορεί να απευθύνεται στην PDS, αποστέλλοντας είτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr, είτε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση της PDS (Σαλαμίνος 72-74, Καλλιθέα)  ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210 3898880 ή με κάθε άλλο τρόπο που θα του υποδείξει για το σκοπό αυτό η PDS.  

2.    Cookies

Σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, η PDS μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στην ιστοσελίδα, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δύναται να επιλέξει ανά πάσα στιγμή την εξαίρεσή του από την ανωτέρω χρήση των cookies ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του φυλομμετρητή δικτύου κατά τα αναφερόμενα στην κατωτέρω παράγραφο.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή την οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Σημειώνεται ότι η αποδοχή των Cookies είναι απολύτως αναγκαία για την πλήρη, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

3.    Εντοπισμός τοποθεσίας

Κατά την πλοήγηση του χρήστη της υπηρεσίας στην εφαρμογή, είναι δυνατή (εφόσον διατίθεται) η ενεργοποίηση της λειτουργίας "Εντοπισμός τοποθεσίας". Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες τοποθεσίας θα χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία yellowday για την παροχή προσφορότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς το χρήστη, προς δε τούτο ο χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της ενεργοποίησης της λειτουργίας "Εντοπισμός τοποθεσίας". Οι πληροφορίες αυτές επίσης ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους –εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές- ούτε χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη ή της συσκευής του, ούτε επιτρέπουν σε τρίτους να παρακολουθούν το χρήστη ή τη συσκευή του.


4. Newsletter

Ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του Newsletter της υπηρεσίας yellowday και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής  ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr.

   

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, η PDS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Απορρήτου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται και να ενημερώνεται  οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής.   

Τελευταία ενημέρωση 30/6/2014