Όροι Χρήσης

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.yellowday.grη Ιστοσελίδα») ή/και της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) yellowday («η Εφαρμογή»). Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών –Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου», (εταιρία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς)  που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (οδός Σαλαμίνος 72-74) σας καλωσορίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών yellowday, η οποία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, μέσω της οποίας τρίτοι προμηθευτές («οι Επιχειρήσεις», όπως ορίζονται κατωτέρω στον όρο 1) δύνανται να προβάλουν, διαθέτουν, προωθούν και πωλούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους σε ειδικές εκπτωτικές τιμές με τη χρήση Εκπτωτικών Κουπονιών. Τα Εκπτωτικά Κουπόνια διατίθενται προς πώληση για συγκεκριμένο ανά περίπτωση χρονικό διάστημα ή/και ποσότητα σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους εκάστης Προσφοράς που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή (όπως ορίζονται κατωτέρω στον όρο 1) καθώς και τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και Εφαρμογής αποδέχεται ανεπιφύλακτα.1. Ορισμοί

  • PDS: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών –Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (οδός Σαλαμίνος 72-74) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3898880 και email support@yellowday.gr (24ώρο / 7ημερο), για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής υπηρεσίας yellowday.
  • Εκπτωτικό Κουπόνι: τα διατιθέμενα προς αγορά  μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής κουπόνια , σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους εκάστης Προσφοράς καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Έκαστο Εκπτωτικό Κουπόνι αναφέρει ρητώς και με σαφήνεια, ιδίως: τα στοιχεία της Επιχείρησης, την περιγραφή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας, την ονομαστική του αξία και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο αγοραστής δύναται να προβεί στην εξαργύρωσή του, με την επίδειξη του στην Επιχείρηση.    
  • Επιχείρηση: κάθε τρίτος προμηθευτής ο οποίος χρησιμοποιεί την υπηρεσία yellowday για την προώθηση και πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμπορεύεται, μέσω της πώλησης Εκπτωτικών Κουπονιών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές και Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.
  • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα  www.yellowday.gr
  • Εφαρμογή: η αντίστοιχη εφαρμογή κινητών συσκευών (mobile application) yellowday
  • Προσφορά: η προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή από την Επιχείρηση και η οποία διέπεται από ειδικότερους όρους.
  • Χρήστης: ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, ο οποίος μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία τους και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.


2. Υπηρεσία yellowday - Υποχρεώσεις και ευθύνη μερών  

α. Η PDS, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας yellowday, παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής προς τις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα προώθησης και πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που εμπορεύονται, μέσω της πώλησης Εκπτωτικών Κουπονιών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές/χρήστες της υπηρεσίας yellowday για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και ποσότητα σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Επιπλέον, εφόσον η συναλλαγή πληρωμής (αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού) πραγματοποιηθεί με χρήση κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης) εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς, μητρικής εταιρίας της PDS, ή της Γενικής Τράπεζας ή αντιστοίχως μέσω οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας πληρωμών ή/και μέσου πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς ή της Γενικής Τράπεζας υποδείξει η PDS στην Επιχείρηση, οι Επιχειρήσεις, θα παρέχουν μέσω της υπηρεσίας yellowday, στους ενδιαφερόμενους αγοραστές Εκπτωτικό Κουπόνι σε ονομαστική αξία χαμηλότερη της αρχικώς ισχύουσας.

Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οιαδήποτε ανάρτηση Προσφοράς μέσω Εκπτωτικών Κουπονιών της Επιχείρησης, να αναστείλει τη λειτουργία της υπηρεσίας yellowday, καθώς και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας προμήνυσης. Τέλος, η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αναιτιολόγητα την πώληση Εκπτωτικού Κουπονιού σε Χρήστη.

β. Κάθε Χρήστης δύναται να πλοηγηθεί ελεύθερα στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή και να δει τις Προσφορές, ωστόσο προκειμένου να προβεί σε αγορά οφείλει να εγγραφεί στην υπηρεσία yellowday, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής («ο Προσωπικός Λογαριασμός»), ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και να χορηγήσει τα αιτούμενα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες, που μπορεί να είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο χρήστη, αναγνωριστικό όνομα χρήστη στην Iστοσελίδα ή/και την Eφαρμογή (“αναγνωριστικό όνομα/nickname”) ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία μέσου πληρωμών κλπ. O Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Προσωπικό Λογαριασμό μέσω του Kωδικού Πρόσβασης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και εμφανίζεται σε αυτόν με το αναγνωριστικό όνομα/nickname που έχει δηλώσει, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε Χρήστη. Μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού ο Χρήστης δύναται να προβεί σε αγορά Εκπτωτικού Κουπονιού, χωρίς επιπλέον χρέωση σε αυτόν λόγω της χρήσης της υπηρεσίας yellowday, να αποθηκεύσει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν για μελλοντική χρήση, να αναπαράγει τις αποθηκευμένες πληροφορίες, να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία ή/και πληροφορίες, να επικοινωνεί/αλληλεπιδρά με λοιπούς Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αλλά και να αλληλεπιδρά με άλλους Χρήστες μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.), εφόσον έχει ρητά συναινέσει προς τούτο, να δημοσιεύσει δικό του υλικό , να δημοσιεύει σχόλια, αξιολογήσεις, παρατηρήσεις κλπ και γενικότερα να κάνει ορθή χρήση του συνόλου των δυνατοτήτων της υπηρεσίας yellowday, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Για να ενημερωθεί σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και της  Εφαρμογής, ο Χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι τα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες που παρέχει κατά τη δημιουργία του Προσωπικού Λογαριασμού του ή/και την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού είναι ορθά, ακριβή, αληθή και πλήρη, ότι δεν είναι παραπλανητικά και ότι θα ενημερώνει άμεσα την PDS, μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού του, σε περίπτωση μεταβολής τους. Υπό την επιφύλαξη και όσων ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο «Συμπεριφορά Χρηστών», ο  Χρήστης δηλώνει και εγγυάται επίσης ότι δεν θα προβεί στη δημιουργία περισσότερων του ενός Προσωπικών Λογαριασμών, ότι δεν θα δημιουργεί Προσωπικό Λογαριασμό για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του ιδίου, χωρίς σχετική άδεια, ότι θα τηρεί μυστικό και ασφαλή τον Κωδικό Πρόσβασης (στον Προσωπικό του Λογαριασμό), ότι δεν θα τον κοινοποιεί σε τρίτους ούτε θα επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν,  Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει Προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του οιασδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δηλώσεων και εγγυήσεων ή και για οιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Ο Χρήστης δύναται να προβεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στη διαγραφή του Προσωπικού Λογαριασμού του από την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή,  αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210 3898880. Επίσης, η PDS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαγραφή Προσωπικού Λογαριασμού χρήστη, σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη των οιασδήποτε υποχρέωσής του από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου.

γ. Προς άρση οιασδήποτε αμφιβολίας, ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητώς ότι, υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του όρου 4 των παρόντων, η αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής της ονομαστικής του αξίας. Προς το σκοπό αυτό, ο Χρήστης παρέχει προς την PDS ρητή εντολή προς τούτο και εξουσιοδότηση όπως, κατά την ενεργοποίηση της εντολής αγοράς του Εκπτωτικού Κουπονιού, η οποία πρακτικώς λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση εικονιδίου επιλογής με ευανάγνωστη σήμανση δηλωτική της υποχρέωσης πληρωμής, προβαίνει σε χρέωση του αντιστοιχούντος στην ονομαστική αξία του Εκπτωτικού Κουπονιού ποσού, στο μέσο πληρωμής που (ο Χρήστης) χρησιμοποιεί για τη συναλλαγή πληρωμής, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό 5..  Η PDS αποστέλλει άμεσα επιβεβαίωση της αγοράς του Εκπτωτικού Κουπονιού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού του. 

Με την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού και την επίδειξή του στην Επιχείρηση, εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο Χρήστης/αγοραστής δύναται να προβεί στην εξαργύρωσή του, ως αυτό αναφέρεται στο Εκπτωτικό Κουπόνι και τους ειδικούς όρους της Προσφοράς, ο αγοραστής θα δικαιούται να λάβει από την Επιχείρηση το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία, ως αυτό περιγράφεται και εξειδικεύεται τόσο στο Εκπτωτικό Κουπόνι όσο και στους ειδικότερους όρους εκάστης Προσφοράς αλλά και στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και το νόμιμο φορολογικό παραστατικό για το ποσό που έχει καταβάλει έναντι της ονομαστικής αξίας του Εκπτωτικού Κουπονιού.

δ. Οι οφειλόμενες παροχές της Επιχείρησης προς τον αγοραστή του Εκπτωτικού Κουπονιού/Χρήστη της Iστοσελίδας ή/και της Eφαρμογής προκύπτουν από την περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η Επιχείρηση εγγυάται προς τους αγοραστές/Χρήστες της Iστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, ότι, για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύνανται να εξαργυρώσουν το αντίστοιχο Εκπτωτικό Κουπόνι οι αντίστοιχες παροχές σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, ακριβώς ως τούτες αναγράφονται στα Εκπτωτικά Κουπόνια, θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και σε πρώτη ζήτηση στους αγοραστές/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/ και της Εφαρμογής. Μετά την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος το Εκπτωτικό Κουπόνι παύει να ισχύει και δε δύναται να εξαργυρωθεί από τον αγοραστή. Υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τα αναφερόμενα στον όρο 3 των παρόντων, ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Εκπτωτικού Κουπονιού, στην περίπτωση που δεν κάνει χρήση του Εκπτωτικού Κουπονιού έως την ημερομηνία λήξης του. Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση η μεταπώληση ή ανταλλαγή του Εκπτωτικού Κουπονιού από τον αγοραστή.

ε. Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την κατά προσήκοντα τρόπο παροχή των υπηρεσιών ή/και παράδοση και αποστολή των προϊόντων που αναγράφονται στα Εκπτωτικά Κουπόνια προς τους αγοραστές των Εκπτωτικών Κουπονιών, ιδίως δε ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την πώληση, για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. Επίσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Επιχείρηση είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την παροχή υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τον αγοραστή μετά την παροχή των υπηρεσιών ή/και παράδοση και αποστολή των προϊόντων  Η PDS ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της Επιχείρησης στους αγοραστές, και εν γένει, για τη μη τήρηση οιασδήποτε υποχρέωσης της Επιχείρησης  έναντι αυτών ή/και οιοδήποτε τρίτου, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών στα οποία αφορούν τα Εκπτωτικά Κουπόνια. Σε περίπτωση επιβάρυνσης του αγοραστή με το κόστος αποστολής, θα υπάρχει ρητή αναφορά στους ειδικούς όρους εκάστης Προσφοράς. Αντιρρήσεις και αξιώσεις των αγοραστών που αφορούν στα ανωτέρω ζητήματα θα διεξάγονται απευθείας μεταξύ της Επιχείρησης και του αγοραστή, χωρίς τη μεσολάβηση της PDS. οι δε αγοραστές δύνανται να  προσφεύγουν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή/και στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών εφαρμόζονται για την εκάστοτε Επιχείρηση και αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Καταναλωτή (ν. 2251/1994, ως ισχύει)

στ. Η PDS ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι του αγοραστή σε περίπτωση που η Επιχείρηση, μετά την ανάρτηση της Προσφοράς ή/και την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού, παύσει την επιχειρηματική της δραστηριότητά ή μεταβάλει τον καταστατικό της σκοπό, τεθεί υπό εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωμές της, ή τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς με ισοδύναμα έννομα αποτελέσματα. Σε καμία δε περίπτωση η PDS δεν εγγυάται τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των αγοραστών για την πραγματοποίηση της αγοράς.3. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 3ε-3ιβ του Ν. 2251/1994, ως ισχύει, να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση (αγοράς του Εκπτωτικού Κουπονιού) εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού, (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν έχει εν τω μεταξύ προβεί στην εξαργύρωσή του), χωρίς να αναφέρει τους λόγους της απόφασής του και χωρίς επιβάρυνση, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Ν. 2251/1994. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πραγματοποιείται με δήλωση του Χρήστη προς την PDS, υπό τον τύπο του Υπαναχώρησης ΕντύπουΥποδείγματος ή με οιαδήποτε άλλη σαφή περί αυτού δήλωση προς την PDS ,η οποία θα υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση support@yellowday.gr, είτε εγγράφως στα γραφεία της PDS (οδός Σαλαμίνος 72-74, Καλλιθέα), επί αποδείξει παραλαβής της υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή.

Εν συνεχεία, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο αγοραστής δεν έχει προβεί στην εξαργύρωση του Εκπτωτικού Κουπονιού, η PDS, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως με τον αγοραστή υποχρεούται να επιστρέψει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στο ποσό που έχει καταβάλει ο αγοραστής έναντι της ονομαστικής αξίας του Εκπτωτικού Κουπονιού, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο αγοραστής χρησιμοποίησε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ PDS και αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα χρεωθούν έξοδα σε αυτήν την περίπτωση επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση νόμιμης υπαναχώρησης εκ μέρους του Χρήστη, το Εκπτωτικό Κουπόνι θα ακυρώνεται.

Μετά την παρέλευση της δεκατετραήμερης (14ήμερης) προθεσμίας υπαναχώρησης, η PDS δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση έναντι του αγοραστή εκ της ανωτέρω αιτίας.4. Προωθητικές Ενέργειες

α. H PDS, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, δύναται να υλοποιεί πρόγραμμα επιβράβευσης των αγοραστών μέσω της διάθεσης πόντων (εφεξής τα «yellows») στο πλαίσιο της υπηρεσίας yellowday («Πρόγραμμα yellowday loyalty»). Τα yellows διατίθενται και εμφανίζονται στον Προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη/αγοραστή αμέσως μετά από την εξαργύρωση εκάστου Εκπτωτικού Κουπονιού από αυτόν ή και οποτεδήποτε άλλοτε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της PDS.  

Ο Χρήστης/αγοραστής δυνάμει του Προγράμματος yellowday loyalty κερδίζει ένα (1) yellow για κάθε μία ακέραιη μονάδα Ευρώ που έχει καταβάλει με την κάρτα του (ή άλλο μέσο πληρωμής που θα υποδείξει η PDS) για αγορά Εκπτωτικών Κουπονιών μέσω της υπηρεσίας yellowday. H αξία των yellows που κερδίζει ο Χρήστης/αγοραστής ισοδυναμεί με 1% του ποσού σε Ευρώ που χρεώνεται η κάρτα του. Κάθε yellow ισοδυναμεί με 0,01€.. Ο Χρήστης/αγοραστής ενημερώνεται για τα yellows που συλλέγει μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού του.

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος των yellows ορίζεται στα δύο (2) έτη από την ημέρα απόκτησης/εμφάνισης στο Προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη.

Τα yellows που συλλέγει ο Χρήστης/αγοραστής  δύναται να χρησιμοποιηθούν (εξαργυρωθούν) από αυτόν στην οποιαδήποτε αγορά Εκπτωτικού Κουπονιού εν είδει έκπτωσης της αντιστοιχούσας στα προς εξαργύρωση yellows χρηματικής αξίας, ,από την ονομαστική αξία του Εκπτωτικού Κουπονιού. Τα yellows που θα εξαργυρώνει ο Χρήστης/αγοραστής σε κάθε αγορά Εκπτωτικού Κουπονιού δεν δύναται να υπολείπονται των 100.

β. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύσσει και λοιπές προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο της υπηρεσίας yellowday, μέσω της πριμοδότησης της χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή/και και των επιμέρους ενεργειών των Χρηστών στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ιδίως με τη διενέργεια παιχνιδιών, διαγωνισμών, κληρώσεων και τη χορήγηση λοιπών ειδικών προνομίων, όπως αυτά θα ανακοινώνονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. 

γ. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα είτε να αναστέλλει την υλοποίηση του Προγράμματος yellowday loyalty ή/και των λοιπών υπό β προωθητικών ενεργειών, είτε να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος είτε του Προγράμματος yellowday loyalty ή /και των λοιπών προωθητικών υπό β ενεργειών μονομερώς, ανακοινώνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, είτε να παύει οριστικώς την ισχύ του Προγράμματος yellowday loyalty ή/και των λοιπών υπό β προωθητικών ενεργειών, ανακοινώνοντας τη λήξη   μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

δ.  Στο μέτρο που υποστηρίζεται η σχετική δυνατότητα, οι Επιχειρήσεις δύνανται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης  της PDS, να αναπτύσσουν προωθητικές ενέργειες μέσω της υπηρεσίας yellowday. H έναρξη εκάστης προωθητικής ενέργειας και οι όροι τους θα γνωστοποιούνται στους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.5. Τρόποι Πληρωμής- Ασφάλεια Συναλλαγών

α. Οι συναλλαγές πληρωμών των Εκπτωτικών Κουπονιών δύνανται να πραγματοποιούνται με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (MasterCard-Visa) εκδόσεως οιασδήποτε τράπεζας (ημεδαπής και αλλοδαπής) υπό την προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης της κάρτας. Η χορήγηση της σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης χρέωσης της κάρτας πληρωμών από το Χρήστη πραγματοποιείται μέσω της παροχής ειδικών στοιχείων ασφαλείας της κάρτας ή/και της παροχής στοιχείων ταυτότητας του Χρήστη. 

Η PDS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της κάρτας πληρωμών, ιδίως κλοπής ή απώλειας της ή χρήσης της από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ούτε σε περίπτωση χορήγησης λανθασμένων στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη

β. Η PDS, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του Χρήστη για μελλοντική χρήση, κατά τρόπον ώστε ο Χρήστης να οφείλει να επανεισάγει τα στοιχεία του κάθε φορά που επιθυμεί να προβεί σε νέα αγορά, εκτός εάν ο Χρήστης, με ελεύθερη βούληση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και με δική του ευθύνη, συγκατατεθεί ρητώς και ειδικώς στην τήρηση των δεδομένων της κάρτας πληρωμής του κατά τρόπον ώστε να απολαμβάνει της δυνατότητας πραγματοποίησης μελλοντικών αγορών χωρίς να χρειάζεται να επανεισάγει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του.

Οι συναλλαγές πληρωμών που πραγματοποιούν οι Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής διεκπεραιώνονται μέσω ασφαλούς πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφάλειας αυτής (ιδίως κρυπτογράφηση με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit secure sockets layer-SSL έλεγχος του τριψήφιου κωδικού επαλήθευσης, υπηρεσίες Verified by Visa και Mastercard Secure Code, εφόσον οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται και από την εκδότρια την κάρτα τράπεζα), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια συναλλαγών και το απόρρητο των πληροφοριών που σχετίζονται με τις συναλλαγές και τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών.

Σε περίπτωση απόρριψης για οιονδήποτε λόγο συναλλαγής πληρωμής από την τράπεζα/οργανισμό έκδοσης της κάρτας (λχ υπέρβαση πιστωτικού ορίου, μη επαρκές υπόλοιπο σε συνδεδεμένο λογαριασμό, υπόνοια περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της κάρτας), δεν πραγματοποιείται η αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού από το Χρήστη και η PDS ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο.

Η PDS, επίσης, ουδόλως ευθύνεται έναντι του Χρήστη σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης συναλλαγών πληρωμής για λόγους που οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών [πχ αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software)]6. Πολιτική Απορρήτου  7. Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η PDS καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της PDS για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας σε σχέση ή εξ' αφορμής της χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου διαφημιστικού υλικού τρίτων. 8. Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων

Δια της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η PDS δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η PDS δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των Χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της PDS ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας ή του εκάστοτε έτερου δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PDS ή του εκάστοτε δικαιούχου.10. Λειτουργία της υπηρεσίας yellowday ή/και της Ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η PDS χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της υπηρεσίας yellowday μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Επίσης, η PDS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο Χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή θα προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές ούτε εγγυάται την καταλληλότητα, εμπορικότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων της Ιστοσελίδας, του δικτύου ή/και οιουδήποτε άλλου συστήματος της υπηρεσίας yellowday που παρέχεται μέσω αυτών. H PDS επίσης δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στην Ιστοσελίδα ή/και σε οιοδήποτε άλλο σύστημα μέσω των οποίων παρέχεται η Υπηρεσία yellowday καθώς και σε περίπτωση μη λειτουργίας αυτής και των λοιπών συστημάτων της.11. Συμπεριφορά –Eυθύνη Χρηστών

α. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της PDS, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η PDS  εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την PDS εκ του λόγου αυτού. 

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της υπηρεσίας yellowday απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, έκαστος εκ των Χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της PDS από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

β. Ειδικώς, αναφέρεται ότι οι Χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή  για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, επιφυλασσόμενης της PDS να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της εναντίον του Χρήστη σε μία τέτοια περίπτωση. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί  οποτεδήποτε από την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή τέτοιου είδους στοιχεία, εφόσον κατά την άποψή της εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.12. Εξυπηρέτηση Χρηστών

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση αναφορικά με την υπηρεσία yellowday ή/και την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή παρακαλώ απευθυνθείτε σε 210 3898880 ή να αποστείλετε e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr13. Ισχύον Δίκαιο/Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών14. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

http://assets.piraeusbank.gr/gr/imgs/Blank.gif

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994.